Stavebné úpravy

Stavebné úpravy 2018-02-16T20:37:07+00:00

Project Description

Kolaudačné rozhodnutie

Po ukončení realizačných prác potrebujete ešte kolaudačné rozhodnutie. Možno vás to prekvapí, ale kolaudáciu si nevyžaduje každá stavba, na ktorú ste museli získať stavebné povolenie. V niektorých prípadoch môže stavebný úrad od kolaudácie upustiť. Typickým príkladom sú väčšie stavebné úpravy a udržiavacie práce.

Chcete investovať desiatky hodín a hromadu energie do náročného administratívneho procesu? Alebo si zvolíte rýchlejšiu a efektívnejšiu cestu? Vybavovanie stavebného povolenia, ohlásenie drobnej stavby či stavebných úprav, a tiež žiadosť o kolaudáciu rodinného domu, to všetko vybavíme za vás. A vy budete len sledovať, ako celý proces pokračuje. V prípade záujmu za vás preberieme aj korešpondenciu s jednotlivými úradmi. To všetko, samozrejme, s vaším splnomocnením.

Kolaudačné rozhodnutie však musíte získať vždy, keď staviate obytný priestor (na bývanie či na rekreáciu) alebo ak sa v stavbe nachádza prevádzkové či výrobné zariadenie (napr. výrobná hala). Kolaudácia domu či inej stavby je nutná, aby ste mohli začať užívať stavbu. Kolaudačné rozhodnutie pritom určuje podmienky a účel užívania stavby.

Žiadosť o kolaudáciu rodinného domu alebo inej stavby podávate na stavebnom úrade, ktorý vám vydal stavebné povolenie. Musíte ale dať dokopy všetky doklady potrebné ku kolaudácii, inak by sa mohlo kolaudačné konanie predĺžiť.

Čo potrebujete ku kolaudačnému rozhodnutiu?

Vyplnené tlačivo žiadosti o ohlásení stavebných úprav a udržiavacích prác, ku ktorému sa pripojí :

 • fotokópia právoplatného stavebného povolenia / právoplatného rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením,
 • list vlastníctva,
 • písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu,
 • opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
 • geometrický plán so zameraním stavby (nevyžaduje sa ak pri výstavbe nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby),
 • stavebný denník,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi,
 • ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal (doklady o splnení základných požiadaviek na stavby),
 • doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a doklady o overení vhodných stavebných výrobkoch v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení,
 • doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám,
 • územné rozhodnutie,
 • doklad o energetickej certifikácii budovy v zmysle zák. č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku,
 • doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby,
 • projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením,
 • výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby,
 • doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov,
 • zápis o odovzdaní a prevzatí stavby,
 • potvrdenie správcu digitálnej mapy,
 • osvedčenie o stave komínov,
 • súhlas Magistrátu hl. m. SR Bratislavy s uvedením malého zdroja znečistenia ovzdušia do užívania,
 • zápis o skúške tesnosti žumpy,
 • vyjadrenie Okresného úradu Bratislava (odpadové hospodárstvo), že mu bol preukázaný doklad o zneškodnení odpadov,
 • doklad o vlastníctve v prípade zmeny vlastníctva počas realizácie výstavby,
 • výsledky laboratórneho rozboru, ktoré preukážu, že kvalita vody v spotrebisku spĺňa požiadavky nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z.,
 • výsledky objektívneho merania hluku,
 • právoplatné rozhodnutia špeciálnych stavebných úradov o povolení užívania,
 • doklady o vykonaní úradnej skúšky vyhradených technických zariadení,
 • licencie, oprávnenia a doklady o odbornej kvalifikácii zhotoviteľa stavby, stavebného dozoru/stavbyvedúceho,
 • dodatočné dokumenty, ktoré záležia od konkrétneho projektu.

Detaily

TYP STAVBY

Od 25 m²

TRVANIE VYBAVOVANIA

3 a viac mesiacov

NAŠA CENA

Cenník služieb

STIAHNÚŤ ŽIADOSŤ
Stiahnúť

Iné typy inžinierskych činností

Load More Posts

Napíšte nám

Radi Vám zodpovieme všetky vaše otázky a na požiadanie vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku.

Vaše meno *
Vaše priezvisko *
Váš email *
Telefonický kontakt

Predmet *

Ako Vám môžeme pomôcť? *