Stavebné úpravy

Stavebné úpravy 2018-02-11T21:51:20+00:00

Project Description

Stavebná ohláška

Kedy vám na stavbu stačí stavebné ohlásenie?

Ak ide o drobnú stavbu, ktorá plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe (napr. kôlňa, garáž či prístrešok), stačí vám podať ohlásenie drobnej stavby. Drobnou stavbou rozumieme budovu do výšky 5 m so zastavanou plochou menšou ako 25 m². Pri podzemných stavbách (napr. pivnici) by hĺbka nemala presiahnuť 3 m. Nezabúdajte, že za drobné stavby sa považuje aj oplotenie, budovanie kanalizácie či pripojenie na verejné rozvodné siete.

Máte ohlasovaciu povinnosť aj pri rekonštrukcii domu či bytu?

Ohlásenie stavby vám postačí pri stavebných úpravách alebo udržiavacích prácach, ale iba v prípadoch, v ktorých nemeníte vzhľad stavby či spôsob jej užívania, nezasahujete do jej nosných konštrukcií, prípadne svojou činnosťou neohrozujete záujmy spoločnosti. V takýchto situáciách nepotrebujete stavebné povolenie, ale iba ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác.

Stavebné ohlásenie alebo povolenie?

V niektorých prípadoch to môže byť mätúce. Rekonštruujete byt, pričom meníte jeho pôdorys, ale nie nosné steny. Zmätočné môže byť aj zasklievanie balkóna či zväčšovanie otvorov pre nové okná a dvere. Niekedy jednoducho potrebujete poradiť a hlavne vybaviť veci za vás. A presne na to sme tu.

Chcete investovať desiatky hodín a hromadu energie do náročného administratívneho procesu? Alebo si zvolíte rýchlejšiu a efektívnejšiu cestu? Vybavovanie stavebného povolenia, ohlásenie drobnej stavby či stavebných úprav, a tiež žiadosť o kolaudáciu rodinného domu, to všetko vybavíme za vás. A vy budete len sledovať, ako celý proces pokračuje. V prípade záujmu za vás preberieme aj korešpondenciu s jednotlivými úradmi. To všetko, samozrejme, s vaším splnomocnením.

Čo potrebujete k stavebnej ohláške?

Vyplnené tlačivo žiadosti o ohlásení stavebných úprav a udržiavacích prác, ku ktorému sa pripojí :

 • doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe,
 • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
 • stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území,
 • údaj o tom, či sa stavebné úpravy a udržiavacie práce budú uskutočňovať zhotoviteľom alebo svojpomocou,
 • jednoduchý situačný výkres pôvodného a navrhovaného stavu dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby a stavebné riešenie stavebných úprav – udržiavacích prác,
 • kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie (fotokópia) na stavbu, kde sa majú stavebné úpravy alebo udržiavacie práce uskutočniť,
 • vyhlásenie oprávneného projektanta – statika, že sa nezasahuje do nosných častí,
 • ak je stavba, na ktorej sa majú uskutočniť stavebné úpravy a udržiavacie práce v spoluvlastníctve, je potrebný aj súhlas ostatných vlastníkov s uskutočnením stavebných úprav a udržiavacích prác,
 • právoplatné stavebné povolenie stavby, na ktorej sa budú realizovať stavebné úpravy alebo udržiavacie práce,
 • splnomocnenie na zastupovanie (ak ohlásenie podáva stavebník prostredníctvom svojho zástupcu),
 • doklad o zaplatení správneho poplatku,
 • dodatočné dokumenty ktoré záležia od konkrétneho projektu.

Detaily

TYP STAVBY

Do 3 m²

TRVANIE VYBAVOVANIA

1-2 mesiace

NAŠA CENA

350 – 400 €

STIAHNÚŤ ŽIADOSŤ
Stiahnúť

Iné typy inžinierskych činností

Load More Posts

Napíšte nám

Radi Vám zodpovieme všetky vaše otázky a na požiadanie vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku.

Vaše meno *
Vaše priezvisko *
Váš email *
Telefonický kontakt

Predmet *

Ako Vám môžeme pomôcť? *