Reklamná stavba

Reklamná stavba 2018-02-16T20:35:28+00:00

Project Description

Stavebné povolenie

Stavebné ohlásenie potrebujete, ak je najväčšia informačná plocha vašej reklamnej stavby menšia ako 3 m².

Stavebné povolenie je nutné, ak má vaša reklamná stavba najväčšiu informačnú plochu veľkosti od 3 m² do 20 m². Tento prípad si však nevyžaduje kolaudačné konanie.

Stavebné povolenie i následné kolaudačné rozhodnutie musíte získať pri reklamných stavbách, ktoré majú najväčšiu informačnú plochu väčšiu ako 20 m².

Čo potrebujete ku stavebnému povoleniu?

Vyplnené tlačivo žiadosti o stavebné povolenie reklamnej stavby, ku ktorému sa pripojí :

 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
 • dokumentácia obsahujúca návrh reklamnej stavby a jednoduchý náčrt jeho umiestnenia v primeranej mierke v dvoch vyhotoveniach (statický posudok, PD elektroinštalácie – NN prípojka, uzemnenie),
 • náčrt alebo fotografia nehnuteľnosti alebo aj jej okolia, ktoré preukazujú vhodnosť začlenenia reklamnej stavby do priestoru a jeho výtvarné riešenie,
 • technický opis konštrukčného riešenia reklamnej stavby a jeho inštalácie vrátane údajov o vhodnosti použitých materiálov z hľadiska bezpečnosti, stability a mechanickej odolnosti nosnej konštrukcie a jej upevnenia
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
 • listy vlastníctva a kópiu z katastrálnej mapy – pre stavebné pozemky (originály)
 • listy vlastníctva susedných nehnuteľností, situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy (v primeranej mierke) so zakreslením polohy navrhovanej RS s vyznačením vzdialeností od komunikácie, resp. od hraníc pozemku (podľa požiadaviek dotknutých orgánov)
 • doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby alebo pozemku a s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
 • údaje o tom, či sa prevádzka reklamnej stavby dotkne práv iných osôb
 • doklad o zaplatení správneho poplatku,
 • splnomocnenie na zastupovanie (ak ohlásenie podáva stavebník prostredníctvom svojho zástupcu),
 • výpis z obchodného registra/živnostenského registra – kópia
 • plus dodatočné dokumenty ktoré záležia od konkrétneho projektu

 

Detaily

INFORMAČNÁ PLOCHA

Od 3-20 m²

TRVANIE VYBAVOVANIA

1-3 mesiacov

NAŠA CENA

Cenník služieb

STIAHNÚŤ ŽIADOSŤ
Stiahnúť

Iné typy inžinierskych činností

Load More Posts

Napíšte nám

Radi Vám zodpovieme všetky vaše otázky a na požiadanie vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku.

Vaše meno *
Vaše priezvisko *
Váš email *
Telefonický kontakt

Predmet *

Ako Vám môžeme pomôcť? *