Stavebné úpravy

Stavebné úpravy 2018-02-16T20:35:44+00:00

Project Description

Stavebné povolenie

Kedy vám na stavbu stačí stavebné ohlásenie?

Ak ide o drobnú stavbu, ktorá plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe (napr. kôlňa, garáž či prístrešok), stačí vám podať ohlásenie drobnej stavby. Drobnou stavbou rozumieme budovu do výšky 5 m so zastavanou plochou menšou ako 25 m². Pri podzemných stavbách (napr. pivnici) by hĺbka nemala presiahnuť 3 m. Nezabúdajte, že za drobné stavby sa považuje aj oplotenie, budovanie kanalizácie či pripojenie na verejné rozvodné siete.

Máte ohlasovaciu povinnosť aj pri rekonštrukcii domu či bytu?

Ohlásenie stavby vám postačí pri stavebných úpravách alebo udržiavacích prácach, ale iba v prípadoch, v ktorých nemeníte vzhľad stavby či spôsob jej užívania, nezasahujete do jej nosných konštrukcií, prípadne svojou činnosťou neohrozujete záujmy spoločnosti. V takýchto situáciách nepotrebujete stavebné povolenie, ale iba ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác.

Stavebné ohlásenie alebo povolenie?

V niektorých prípadoch to môže byť mätúce. Rekonštruujete byt, pričom meníte jeho pôdorys, ale nie nosné steny. Zmätočné môže byť aj zasklievanie balkóna či zväčšovanie otvorov pre nové okná a dvere. Niekedy jednoducho potrebujete poradiť a hlavne vybaviť veci za vás. A presne na to sme tu.

Chcete investovať desiatky hodín a hromadu energie do náročného administratívneho procesu? Alebo si zvolíte rýchlejšiu a efektívnejšiu cestu? Vybavovanie stavebného povolenia, ohlásenie drobnej stavby či stavebných úprav, a tiež žiadosť o kolaudáciu rodinného domu, to všetko vybavíme za vás. A vy budete len sledovať, ako celý proces pokračuje. V prípade záujmu za vás preberieme aj korešpondenciu s jednotlivými úradmi. To všetko, samozrejme, s vaším splnomocnením.

Čo potrebujete k stavebnému povoleniu?

Vyplnené tlačivo žiadosti o stavebné povolenie, ku ktorému sa pripojí :

 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
 • listy vlastníctva susedných nehnuteľností,
 • výpis z obch. registra alebo živnostenského registra stavebníka,
 • projektová dokumentácia stavby vypracovaná oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach,
 • fotokópia právoplatného územného rozhodnutia, ak bolo vydané,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
 • v prípade stavebnej úpravy uskutočňovanej svojpomocne, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby o zabezpečení odborného vedenia,
 • listy vlastníctva a kópiu z katastrálnej mapy – pre stavebné pozemky (originály),
 • kópia právoplatného územného rozhodnutia,
 • doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby alebo pozemku, a s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku,
 • splnomocnenie na zastupovanie (ak ohlásenie podáva stavebník prostredníctvom svojho zástupcu),
 • dodatočné dokumenty, ktoré záležia od konkrétneho projektu.

Detaily

TYP STAVBY

Od 25 m²

TRVANIE VYBAVOVANIA

3 a viac mesiacov

NAŠA CENA

Cenník služieb

STIAHNÚŤ ŽIADOSŤ
Stiahnúť

Iné typy inžinierskych činností

Load More Posts

Napíšte nám

Radi Vám zodpovieme všetky vaše otázky a na požiadanie vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku.

Vaše meno *
Vaše priezvisko *
Váš email *
Telefonický kontakt

Predmet *

Ako Vám môžeme pomôcť? *