Územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie 2018-02-16T20:33:14+00:00

Project Description

Umiestnenie stavby

Územné rozhodnutie určuje, kde presne bude stavba umiestnená (stavebný pozemok) a podmienky, za akých môže byť umiestnená. Vydáva ho stavebný úrad na základe návrhu na vydanie územného rozhodnutia.

Územné a stavebné konanie je možné zlúčiť iba v prípade, že podmienky umiestnenia stavby sú jednoznačné a ide o jednoduchú stavbu (jej zastavaná plocha nepresahuje 300 m²). Pritom však môže mať jedno nadzemné podlažie, jedno podzemné podlažie a podkrovie. Po ukončení spojeného územného a stavebného konania sa následne vydá stavebné povolenie spojené s územným rozhodnutím.

Čo potrebujete k územnému rozhodnutiu?

Vyplnené tlačivo návrhu o vydanie územného rozhodnutia, ku ktorému sa pripojí :

 • list vlastníctva,
 • fotokópia právoplatného stavebného povolenia,
 • písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu,
 • snímka z katastrálnej mapy,
 • projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach (súhrnná technická správa, dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby),
 • doklad o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmov sa vykonanie zmeny dotýka, ak sa také rokovania viedli,
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie,
 • ohlásenie stavebných úprav,
 • revízne správy (elektrického zariadenia, plynoinštalácie, komínov, bleskozvodu a pod.),
 • vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečené odborné vedenie uskutočňovania stavby, ak sa jedná o stavbu uskutočňovanú svojpomocne,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku,
 • dodatočné dokumenty ktoré záležia od konkrétneho projektu.

Detaily

TYP ROZHODNUTIA

Umiestnenie stavby

TRVANIE VYBAVOVANIA

1 – 3 mesiace

NAŠA CENA

Cenník služieb

Iné typy inžinierskych činností

Load More Posts

Napíšte nám

Radi Vám zodpovieme všetky vaše otázky a na požiadanie vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku.

Vaše meno *
Vaše priezvisko *
Váš email *
Telefonický kontakt

Predmet *

Ako Vám môžeme pomôcť? *